31.10.2015

Съобщение

ОИК Стрелча се свиква на заседание на 31.10.2015г. от 11,00 часа.

Заседанието ще се проведе в сградата на Общинска администрация / Кметска зала /.

30.10.2015

Съобщение

График за получаване на изборните книжа и материали от СИК

31 октомври 2015 г. -МИ

Маршрут №

Час на получаване на изборните книжа

Избирателна секция

1.

14:00 ч.

133200006- Дюлево

2.

14:45 ч.

133200007-Смилец

3.

15:30 ч.

133200008-Свобода

4.

16:15 ч.

133200009-Блатница

5.

16:00 ч.

133200001 Стрелча

6.

16:20 ч.

133200002  Стрелча

7.

16:40 ч.

133200003 Стрелча

8.

17:00 ч.

133200004 Стрелча

9.

17:20 ч.

133200005 Стрелча

 

30.10.2015

Съобщение

ОИК Стрелча се свиква на заседание на 30.10.2015г. от 18,00 часа.

Заседанието ще се проведе в сградата на Общинска администрация / Кметска зала /.

23.10.2015

Съобщение

ОИК Стрелча се свиква на заседание на 23.10.2015г. от 16,00 часа.

Заседанието ще се проведе в сградата на Общинска администрация / Кметска зала /.

20.10.2015

Съобщение

ОИК Стрелча се свиква на заседание на 20.10.2015г. от 18,00 часа.

Заседанието ще се проведе в сградата на Общинска администрация / Кметска зала /.

18.10.2015

Съобщение

ОИК Стрелча се свиква на заседание на 18.10.2015г. от 15,00 часа.

Заседанието ще се проведе в сградата на Общинска администрация / Кметска зала /.

17.10.2015

Съобщение

ОИК  Стрелча уведомява, че съгласно чл.234 от ИК и съгласно Решение №1549 на ЦИК от  27.08.2015, секция №133200001 -  в гр.Стрелча, в сградата на НЧ „ Просвещение 1871г.” (Клуб на пенсионера), с адрес пл. Дружба 1 е определена за избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

 

Заявки за помощ в изборния ден могат да бъдат направени на следните номера на телефони:

Тел. 035-32/2020

Тел. 035-32/2021

Мобилен:  0889320631

14.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия Стрелча уведомява, че обучението на членовете на Секционните избирателни комисии (СИК), ще се проведе на 18.10.2015 г. (неделя) от 13.00 часа в залата на Младежкия център.

13.10.2015

Съобщение

ОИК Стрелча се свиква на заседание на 13.10.2015г. от 18,00 часа.

Заседанието ще се проведе в сградата на Общинска администрация / Кметска зала /.

05.10.2015

Съобщение

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерството на регионалното развитие благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

- През  Интернет  на адрес http://www.grao.bg/elections/ Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване в определено населено място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

- Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

05.10.2015

Съобщение

ОИК –Стрелча, напомня за следното:

Регистрация на застъпници и заместващи застъпници. Публичен регистър на застъпниците.

1.Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия – Стрелча при следния ред:

-   Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 17:00 на 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията и инициативен комитет или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

-  Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

2.Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на т. 1 от настоящото съобщение. Заявлението следва да отговаря на изискванията по т. 1. и се завежда във Входящия регистър на заявленията за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница втора от същия.

3.Общинската избирателна комисия приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.

4.Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

5.Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 1 чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат

Представители

Списъкът на упълномощените представители на партии, коалиции и инициативни комитети за публикуване се съставя във форма и съдържание съобразно Приложение № 2 от решение 1552-МИ/28.08.2015 г., изменено и  допълнено с решение №2094-МИ от 10.09.2015г.на ЦИК, който се предава в ОИК-Стрелча до 17:00 на 24.10.2015 година както на хартиен, така и на технически(електронен) носител,задължително.

 

04.10.2015

Съобщение

ОИК Стрелча се свиква на заседание на 04.10.2015г. от 17,00 часа.

Заседанието ще се проведе в сградата на Общинска администрация / Кметска зала /.

01.10.2015

Съобщение

ОИК Стрелча се свиква за заседание на 01.10.2015г. от 18,00 часа.

Заседанието ще се проведе в сградата на Общинска администрация /Кметска зала/.

26.09.2015

Съобщение

 ОИК-Стрелча определя график за дежурства до започване на отпечатването на бюлетините, както следва:

 • 27.09.2015г. – Мария Петкова Рогачева – 0882450522;

                         Мима Георгиева Кишева – 03532/ 2021;

 • 28.09.2015г. -   Мария Петкова Рогачева – 0882450522;

                          Мария Стойкова Стоянова - 03532/ 2021; 

 • 29.09.2015г. - Мария Петкова Рогачева – 0882450522;

                        Стойна Динчева Караджова - 03532/ 2021;  

 • 30.09.2015г. - Мария Петкова Рогачева – 0882450522;

                        Мариана Петрова Декова- 03532/ 2021;

 • 01.10.2015г.-  - Мария Петкова Рогачева – 0882450522;

                          Нонка Стоянова Спасова - 03532/ 2021;

 • 02.10.2015г. - Мария Петкова Рогачева – 0882450522;

                        Катя Смиленова Шопова - 03532/ 2021.             

26.09.2015

Съобщение

ОИК Стрелча се свиква за заседание на 26.09.2015г. от 17,00 часа.

Заседанието ще се проведе в сградата на Общинска администрация /Кметска зала/.

24.09.2015

Съобщение

ОИК Стрелча се свиква за заседание на 24.09.2015г. в 18:00 часа.

Заседанието ще се проведе в сградата на Общинска администрация / Кметска зала /

23.09.2015

Съобщение

ОИК Стрелча се свиква за заседание на 23.09.2015г. в 18:30 часа.

Заседанието ще се проведе в сградата на Общинска администрация / Кметска зала /

22.09.2015

Съобщение

На 23 септември от 18.00ч. в сградата на Общинска администрация /Ритуална зала/ , Общинска избирателна комисия  ще определи чрез жребий поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината за произвеждане на избори на 25 октомври 2015 година. 

22.09.2015

Съобщение

ОИК Стрелча се свиква за заседание на 22.09.2015г. в 18:00 часа.

Заседанието ще се проведе в сградата на Общинска администрация / Кметска зала /

18.09.2015

Съобщение

ОИК Стрелча се свиква за заседание на 18.09.2015г. в 18:00 часа.

Заседанието ще се проведе в сградата на Общинска администрация / Кметска зала /

16.09.2015

Съобщение

ОИК Стрелча се свиква за заседание на 16.09.2015г. в 18:00 часа.

Заседанието ще се проведе в сградата на Общинска администрация / Кметска зала /

14.09.2015

Съобщение

ОИК Стрелча се свиква за заседание на 14.09.2015г. в 18:00 часа

12.09.2015

Съобщение

ОИК Стрелча се свиква за заседание на 12.09.2015г, в 17:30 ч.

Заседанието ще се проведе в сградата на Общинска администрация / Кметска зала /

11.09.2015

Съобщение

ОИК Стрелча се свиква за заседание на 11.09.2015г. от 17,30 часа.

Заседанието ще се проведе в сградата на Общинска администрация / Кметска зала /

10.09.2015

Съобщение

ОИК Стрелча се свиква за заседание на 10.09.2015 г. от 18.00 часа.

Заседанието ще се проведе в сградата на Общинска администрация / Кметска зала /

09.09.2015

Съобщение

ОИК Стрелча се свиква за заседание на 09.09.2015 г. от 17.00 часа.

Заседанието ще се проведе в сградата на Общинска администрация / Кметска зала /

08.09.2015

Съобщение

ОИК Стрелча се свиква за заседание на 08.09.2015г. от 17:00 часа.

Заседанието ще се проведе в сградата на Общинска администрация / Кметска зала /

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 155 / 04.11.2015

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за Кмет на Община

 • № 154 / 01.11.2015

  относно: за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА

 • № 153 / 01.11.2015

  относно: Жалба от Иван Радев в качеството му на зам. председател на предизборния щаб на ПП БСП с вх.№201/01.11.15г.

всички решения